Lekcje religii

Lekcje Religii – informacje ogólne

Lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy naszej parafii na ul. Jagiellońskiej 19a. Walorem lekcji na parafii jest kameralne grono uczniów, dzięki czemu możemy realizować program w przyjemnej atmosferze. Zajęcia odbywają się w salach parafialnych przystosowanych do nauczania. Oceny z katechezy ewangelickiej wystawiane przez naszych katechetów są honorowane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych.

Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w powyższych zajęciach prosimy o kontakt.

Kontakt: ks. Andrzej Wójcik – andrzej.wojcik@luteranie.pl (tel: 509 339 115)

Lekcje religii prowadzą: ks. Andrzej Wójcik i Justyna Minkina

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa dziecka w lekcjach religii:

1. Oświadczenie (składane w szkole, do której uczęszcza dziecko; wystarczy złożyć raz w danej szkole – w przypadku zmiany szkoły, należy ponownie złożyć to oświadczenie)

2. Oświadczenie o odpowiedzialności za doprowadzenie i powrót dziecka z lekcji religii (składane w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym na dany rok szkolny).

Informator dla rodziców dotyczący nauczania religii ewangelickiej

(opracowany przez Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego – dk. Ewę Below)

1.     Jaki akt prawny reguluje nauczanie religii w szkole i w punkcie katechetycznym?

W rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 (z późniejszymi zmianami, ostatnie z 2017 r.) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach są zawarte wszystkie uregulowania dotyczące organizowania lekcji religii.

2.     Na czyj wniosek jest organizowana nauka religii?

Naukę religii zgodnie z  w/w rozporządzeniem organizuje się:

·        w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – na życzenie rodziców,

·        w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców,

·        w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o uczęszczaniu na religię i etykę decyduje uczeń.

Życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

3.     Dla jakiej grupy szkoła ma obowiązek zorganizować lekcje religii?

Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizować lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału przedszkolnego. Dla mniejszej grupy lekcje powinny być organizowane w grupie międzyklasowej. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów danego wyznania, organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym Kościołem, organizuje naukę religii w międzyszkolnym/pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Od 1 września 2014 r. przestało obowiązywać dotychczasowe ograniczenie, które wymagało co najmniej trzech uczniów, dla których organ prowadzący tworzy grupę międzyszkolną lub pozaszkolny punkt katechetyczny. Oznacza to, że zajęcia z religii są organizowane nawet dla jednego ucznia.

4.     Czy ocena z religii jest na świadectwie szkolnym?

Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen ucznia, jednak nie wpływa na promocję do kolejnej klasy. Ocena z religii jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W przypadku świadectw uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej nie stosuje się oceny opisowej z religii.

Uczniowie uczęszczający na lekcje religii w punkcie katechetycznym otrzymują ocenę z religii na specjalnych (kościelnych) zaświadczeniach wystawianych przez uczącego katechetę. Na podstawie tego zaświadczenia, oddanego w szkole wychowawcy klasy, uczeń otrzymuje ocenę za pierwszy semestr oraz ocenę końcoworoczną wpisaną na świadectwie szkolnym.

Dodatkowo parafie przygotowują dla uczniów Świadectwa z nauki religii.

5.     Czy szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę w czasie lekcji religii rzymskokatolickiej?

Szkoła jest zobowiązana zapewnić w czasie trwania religii opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii w szkole.

6.    Czy nauczyciel religii może być wychowawcą klasy?

Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.

7.     Jakie obowiązują przepisy dotyczące podręczników i programów nauczania do religii?

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez Kościół i przedstawionych do wiadomości Ministrowi Edukacji Narodowej. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w 2017 r. zatwierdził nowy Program nauczania religii ewangelickiej do szkoły podstawowej oraz w latach wcześniejszych podręczniki do nauczania religii ewangelickiej do poszczególnych klas. Zostały one również przekazane do wiadomości Ministrowi Edukacji Narodowej.

Wykaz podręczników do nauczania religii:
Klasa 1 – Bóg błogosławi człowiekowi,
Klasa 2 – Boża wierność,
Klasa 3 – Boża miłość,
Klasa 4 – Boża wierność,
Klasa 5 – Wzrastanie w wierze,
Klasa 6 – Boży Kościół,
Klasa 7 – Życie i wiara -7,
Klasa 8 – Życie i wiara – 8.