Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

O Kościele

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Kościół Ewangelicki, Luterański)

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie – do Wyznania Augsburskiego.

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra 31 października 1517r. w Wittenberdze, kiedy to na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.
 
Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
sola Scriptura – jedynie Pismo; solus Christus – jedynie Chrystus; solum Verbum – jedynie Słowo, sola gratia i sola fide – jedynie łaska i jedynie wiarą.

Hasła Reformacji

Reformacja niosła ze sobą przede wszystkim pragnienie reformy średniowiecznego Kościoła Zachodniego, starała się oczyścić go z niebiblijnych tradycji i zwyczajów. Służyły temu tzw. reformacyjne sola:

Sola Scriptura – jedynie Pismo – tylko Pismo Święte jest fundamentem i jedynym kryterium wiary
Sola gratia – jedynie łaska – tylko dzięki łasce Bożej zostaliśmy podźwignięci z grzechu i dostąpiliśmy usprawiedliwienia
Sola fide – jedynie wiara – tylko wiarą, nie uczynkami jesteśmy w stanie spotkać
Solus Chrystus – jedynie Chrystus – tylko Chrystus jest naszym Zbawicielem i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Sakramenty

Kościół Ewangelicko – Augsburski za sakrament uznaje czynność ustanowioną przez samego Chrystusa, która pod widzialnym znakiem zawiera obietnicę łaski Bożej. Uznajemy zatem dwa sakramenty: Sakrament Chrztu i Sakrament Ołtarza (Stołu Pańskiego, Komunii Świętej).

Sakrament Chrztu

W Kościele Ewangelicko – Augsburskim chrzczone są małe dzieci, przez polanie głowy wodą, któremu towarzyszą słowa – …chrzczę Cię w imię: Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

Sakrament Ołtarza

Udzielany jest wiernym pod dwoma postaciami: chleba i wina – ciała i krwi Chrystusa, zgodnie z ustanowieniem Jezusa.

Spowiedź

W Kościele Ewangelickim praktykowana jest powszechna spowiedź wszystkich wiernych. Odbywa się zazwyczaj podczas nabożeństwa w czasie liturgii spowiedniej. Istnieje również możliwość spowiedzi indywidualnej, tzn. rozmowy duszpasterskiej z duchownym, która objęta jest tajemnicą spowiedzi. Spowiedzią jest również codzienne wyznawanie w modlitwie Panu Bogu swoich grzechów.

Konfirmacja

Ważnym wydarzeniem w życiu każdego ewangelika jest konfirmacja. Konfirmacja nie jest sakramentem, jednak odwołuje się do obu i wiąże je ze sobą. Konfirmacja jest uroczystością całego zboru, podczas której konfirmant potwierdza poprzez osobiste wyznanie wiarę w Trójjedynego Boga. Istotą konfirmacji jest zatem osobiste wyznanie wiary konfirmanta i ślubowanie wierności Bogu. Do konfirmacji przystępuje się zwyczajowo około 15 roku życia. Podczas uroczystości konfirmacji młodzież po raz pierwszy przystępuje do Sakramentu Ołtarza.

Nabożeństwo

Nabożeństwo ewangelickie nie jest powtórzeniem bezkrwawej ofiary Jezusa, lecz jest ofiarą darowaną ludziom przez Boga. Jest rozmową Boga ze swoimi wiernymi. Bóg przemawia do ludzi przez sakramenty i zwiastowane Słowo, wierni zwracają się do Boga w modlitwach i pieśniach. Nabożeństwo luterańskie posiada dwa punkty kulminacyjne: kazanie i Sakrament Ołtarza (Komunię Św.)

Kościół

Kościół jest społecznością wszystkich wierzących, pośród których Słowo Boże wiernie jest nauczane i zwiastowane, a sakramenty udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową i zwierzchnikiem Kościoła jest Jezus Chrystus. Kościół Ewangelicki nie kanonizuje, nie uznaje świętych wyniesionych na ołtarze, nie modli się do świętych. Kościół jest społecznością świętych (szczerze i ufnie wierzących) w myśl starotestamentowego nakazu świętości: „Świętymi bądźcie, jak Ja, wasz Pan, jestem święty”. W Kościele luterańskim Maria uznawana jest za matkę Jezusa. Nie jest obdarzona specjalną czcią, nie jest podmiotem adoracji, modlitw, kultu. Dla ewangelików Maria jest przykładem pokory i posłuszeństwa Bogu.

Więcej informacji o Kościele Ewangelicko-Augsburskim można znaleźć na stronach www.luteranie.pl oraz www.bik.luteranie.pl