…wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Większość członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) staje się nimi poprzez chrzest. Jeśli ktoś jest ochrzczony w innym kościele chrześcijańskim i chce zmienić sposób wyznawania swojej wiary (nie religię!) na luterański to bierze udział w uroczystości nazywanej konwersją. W naszych parafiach konwersja jest poprzedzona czasem przygotowania. Trwa on około roku i polega na poznawaniu kościoła przez uczestniczenie w nabożeństwach i różnych spotkaniach, a także rozmowach z proboszczem parafii i zapoznawaniem się z nauka kościoła poprzez odpowiednia literaturę. Osoba, która chce stać się ewangelikiem powinna tę decyzję podjąć po głębokim przemyśleniu i modlitwie. Formalnie, aby dokonać konwersji trzeba być pełnoletnim i dostarczyć świadectwo swojego chrztu.

Konwersja
Jest to zmiana wyznania w obrębie chrześcijaństwa. Nie jest to, jak się często przyjmuje, zmiana religii. Osoba zmieniająca wyznanie to konwertyta. Konwersja jest uroczystością, gdzie w czasie nabożeństwa, konwertyta wyznaje swoją wiarę i przysięga wierność Bogu oraz ślubuje wierność biblijnej nauce Kościoła luterańskiego.