II Zjazd Młodych Dorosłych – 28-30 kwietnia

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie czujące się młodymi dorosłymi na zjazd.

Zjazd odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach k. Rybnika.

Jeśli jesteś już pełnoletni i czujesz zjazdy młodzieży nie są dla Ciebie to może po prostu czas na kolejny etap. Serdecznie Cię zapraszamy na zjazd Młodych Dorosłych, na którym poznasz ludzi w swoim wieku. Nie zabraknie też chwil spędzonych na lekturze Biblii i wspólnej modlitwie.

Zgłosić się można za pomocą formularza: tutaj

Na zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia 🙂

Piątek

16:00 – 18:30 Rejestracja

18:30 – 20:00 Poznajmy się!

20:00 – 21:00 Kolacja

21:00 – 00:00 Potańcówka/ strefa gier

Sobota

9:00 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30 Wykład: Gdzie jest moje miejsce? Prowadzi: Paweł Mikler

11:30 – 12:00 Modlitwy w grupach

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Praca w grupach: Czy to na pewno było jego miejsce? Studium życia Mojżesza

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 19:00 Atrakcje w kolejce wąskotorowej: Powrót do przeszłości, wykuta lekcja, kolejarski fach

19:00 – 20:00 Kolacja

20:00 – 22:00 Wieczór uwielbienia

22:00 – Strefa gier

Niedziela

9:00 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:00 Nabożeństwo

11:00 – 13:30 Dla chętnych do wyboru: zwiedzanie klasztoru, warsztaty szermierki, spacer po parku, strefa gier, strefa dyskusji

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:00 Oficjalne pożegnanie

Regulamin

Zjazdu Młodych Dorosłych

§ 1

 1. Regulamin Zjazdu Młodych Dorosłych (dalej jako Regulamin) określa zasady składania zgłoszeń, obowiązki uczestników oraz zasady bezpieczeństwa i porządku panujące podczas trwania Zjazdu Młodych Dorosłych (dalej jako Zjazd).
 2. Organizatorem Zjazdu jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach.

§ 2

 1. Uczestnik wyraża wolę wzięcia udziału w Zjeździe poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego, przygotowanego przez Organizatora, do dnia 17 kwietnia 2023 roku.
 2. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Limit uczestników Zjazdu wynosi 80 osób.
 4. O wzięciu udziału w Zjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W przypadku przekroczenia limitu uczestników, o którym mowa w ust. 3, utworzona zostanie lista rezerwowa.
 6. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatora, uczestnik będzie zobowiązany do wpłacenia kwoty 100 złotych tytułem zadatku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2023 roku.
 7. Brak uiszczenia zadatku w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Zjeździe i uprawnia Organizatora do zastąpienia uczestnika przez kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej.
 8. Zadatek podlega zaliczeniu na poczet opłaty za uczestnictwo w Zjeździe.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po uiszczeniu zadatku nie podlega on zwrotowi, chyba że uczestnik wskaże inną osobę, która weźmie udział w Zjeździe za osobę, która zrezygnowała.
 10. Pozostała część opłaty za uczestnictwo w Zjeździe powinna zostać uiszczona do chwili rozpoczęcia Zjazdu, w gotówce przy rejestracji lub za okazaniem potwierdzenia wykonania przelewu bankowego.

§ 3

 1. Każdy uczestnik Zjazdu jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas Zjazdu.
 2. Palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków odurzających jest surowo zabronione we wszystkich obiektach i na całym terenie, na którym odbywa się Zjazd.
 3. Zabrania się wnoszenia broni, którą należy rozumieć zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku oraz innych niebezpiecznych narzędzi, jak również materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych.
 4. Zabrania się pozostawiania śmieci w pokojach i na terenie obiektu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 5. Organizator jest uprawniony do kontroli realizacji przestrzegania ust. 1-4 przez uczestników Zjazdu.
 6. W przypadku uporczywego niestosowania się przez uczestnika Zjazdu do wytycznych osób upoważnionych przez Organizatora albo w przypadku rażącego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wydalić uczestnika ze Zjazdu.
 7. Decyzja Organizatora o wydaleniu uczestnika ze Zjazdu jest ostateczna.

§ 4

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w pokojach oraz na terenie odbywania się Zjazdu.
 2. Zasady związane z przebywaniem w pokojach oraz innymi kwestiami porządkowymi nieuregulowanymi w niniejszym Regulaminie, określa regulamin obiektu, na terenie którego odbywa się Zjazd.

§ 5

 1. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Regulacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest parafia ewangelicko-augsburska w Gliwicach – organizator zjazdu (dalej jako organizator). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail gliwice@luteranie.pl. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania Zjazdu Młodych Dorosłych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Organizator. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia trwania Zjazdu. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez e-mail: gliwice@luteranie.pl – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie, przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych udział w wydarzeniu będzie niemożliwy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.